นพ. อภิรักษ์  เฮื้องศรี

นพ. อภิรักษ์ เฮื้องศรี

Aphirak Hueangsri, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
ปี 2563 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม