นพ. อดิศร  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์

นพ. อดิศร วงศ์ปรีชาสวัสดิ์

Adisorn Wongprechasawad, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม