นพ. ชญานนท์  วงศ์ลือ

นพ. ชญานนท์ วงศ์ลือ

Chayanon Wonglue, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม