พญ. พัฒน์วิภา  รักษ์เจริญ

พญ. พัฒน์วิภา รักษ์เจริญ

Patwipa Rakchareon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยพระมุงกุลเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม