พญ. ภัทร์พร  ทรัพย์รุ่งเรือง

พญ. ภัทร์พร ทรัพย์รุ่งเรือง

Patporn Suprungruang, M.D.
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2545 แพทยศาสตรบัณฑิต คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2552 ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตร ณ สถาับันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม