นพ. พรพล  เหมะชยางกูร

นพ. พรพล เหมะชยางกูร

PORNPOL HEMACHAYANGKOON, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงบริการสุขภาพจิตชุมชน | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2553  แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม