พญ. พิชญ์สินี  ชาวบางพรหม

พญ. พิชญ์สินี ชาวบางพรหม

PHITSINEE CHAOBANGPROM, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2557  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2562  ประกาศนียบัตร สาขารังสีวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม