นพ. เทอดศักดิ์  หอมศรีประเสริฐ

นพ. เทอดศักดิ์ หอมศรีประเสริฐ

THERDSAK HOMSREPRASERT, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Orthopedic Trauma) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี  2551  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2558  วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2564  วุฒิบัตรสาขา การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์(Orthopedic Trauma) โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม