พญ. ณิชา  พิทักษ์นิตินันท์

พญ. ณิชา พิทักษ์นิตินันท์

Nicha Pitaknitinan, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2551  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2557  วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย  จากแพทยสภา
ปี 2558   ประกาศนียบัตร สาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม