นพ. ชัชวาล  ประดิษฐ์วงศ์สิน

นพ. ชัชวาล ประดิษฐ์วงศ์สิน

Chatchawan Praditwongsin, M.D.
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์,สถาบันประสาทวิทยา,2534
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม