นพ. พงษ์ศักดิ์  ลีละพงศ์ประสุต

นพ. พงษ์ศักดิ์ ลีละพงศ์ประสุต

Phongsak Leelaphongprasut, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2528  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2530  วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม