นพ. วิทยา  กำเนิดตันมณี

นพ. วิทยา กำเนิดตันมณี

Vitaya Kamnerdtonmanee, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543
วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ.2547
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม