พญ. ปุณณิมา  ศรีศักดิ์ขวา

พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

Punnima Srisakkawa, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2555   แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปี  2553  วุฒิบัตร สาขารัสีวิทยาทั่วไป
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม