นพ. ฐิติพงศ์  เอมพรหม

นพ. ฐิติพงศ์ เอมพรหม

Thitipong Emprom, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม