นพ. กัณณพนต์  อานามนารถ

นพ. กัณณพนต์ อานามนารถ

GUNNAPHON ANAMNART, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2559  แพทย์ศาตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2562  วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม