นพ. วิชชา  ทุมมาลา

นพ. วิชชา ทุมมาลา

WITCHA TOOMMALA, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี  2557  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2562  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์  
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม