นพ. บุณสิน  พูลประสาท

นพ. บุณสิน พูลประสาท

ฺBoonsin Poolprasart, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม