นพ. อรรจน์พล  มาประจง

นพ. อรรจน์พล มาประจง

Atjapol Maprajong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2555  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2562  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม