นพ. ธีรินทร์  โชติเรืองประเสริฐ

นพ. ธีรินทร์ โชติเรืองประเสริฐ

THEERIN CHOTRUANGPRASERT, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี  2555 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2562  สาขาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม