นพ. พงศ์พันธุ์  เขาจารี

นพ. พงศ์พันธุ์ เขาจารี

PONGPAN KHAOCHAREE, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Orthopaedic Surgery) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2555  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี  2562  สาขาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม