พญ. สุภาณี  ชนินทร์วณิชย์

พญ. สุภาณี ชนินทร์วณิชย์

SUPANEE CHANINVANICH, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2556
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์  กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข,2562
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม