พญ. อภิรดี  อุทัยไพศาลวงศ์

พญ. อภิรดี อุทัยไพศาลวงศ์

APIRADEE UTHAIPAISANWONG, M.D.
เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,2562
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม