พญ. ชโณนาต  รัตนพฤกษ์

พญ. ชโณนาต รัตนพฤกษ์

Chanonart Ratanaprug, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,2560
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม