พญ. จุฑารัตน์  โอเส็ค

พญ. จุฑารัตน์ โอเส็ค

Jutarat Ozek, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2552
สาขา กุมารเวชศาสต์   มหาวิทยาลัยวชิรพยาบาล,2558
สาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม