นพ. อภิชาติ  งานรุ่งเรือง

นพ. อภิชาติ งานรุ่งเรือง

Apichat Nganroongruang, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี  2554  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ปี  2555  วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ปี  2560  วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม