นพ. ประสาร  ขจรรัตนเดช

นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช

Prasan Kachonrattanadet, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2537 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2541 วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2547 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม