นพ. ปฏิภาณ  กอปรสุข

นพ. ปฏิภาณ กอปรสุข

Patiparn Korbsook, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2544
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์,รพ.เลิศสิน ,2551
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม