นพ. พงษ์พิริยะ  ฟูประเสริฐ

นพ. พงษ์พิริยะ ฟูประเสริฐ

Pongpiriya Phuprasert, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม