นพ. นิเวศน์  วิเศษไชยศรี

นพ. นิเวศน์ วิเศษไชยศรี

Niwet Visetchaisee, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Orthopaedic Surgery) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2551 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิศสิน
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม