HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

  ค้นหาและนัดหมายแพทย์ | ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

พบข้อมูลทั้งหมด 29 ท่าน

นพ. ฐิติพงศ์ เอมพรหม

Thitipong Emprom, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์

นพ. ธนดล จรัสโรจน์วุฒิกุล

Tanadul Jarrusrojwuttikul, M.D.

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์

นพ. พงษ์ศักดิ์ ลีละพงศ์ประสุต

Phongsak Leelaphongprasut, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2528  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2530  วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. กุศลิน พิลาแดง

Kusalin Piladang, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย หน่วยรังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พญ. จิณห์นิภา โตธรรม

Jinnipa Tothum, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์

พญ. จุฑามาศ นพพันธ์

Jutamas Noppant, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2565 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ฝ่ายรังสีวิทยา สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พญ. จุฑามาส ราโช

Jutamas Racho, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. จุฑามาส ราโช

Jutamas Racho, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. เจนจิรา ชุ่มชื่น

Janejira Chumcheon, M.D.

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 ประกาศนียบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ชัชฏาภรณ์ ดอกนางแย้ม

Chatchadaphorn Doknangyam, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ณฐวรรณ ลิขิตกำจร

Nutthawan Likitkumchorn, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา :

ปี 2555 แทพยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561 วุฒบัตรสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พญ. ณิชา พิทักษ์นิตินันท์

Nicha Pitaknitinan, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2551  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี  2557  วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย  จากแพทยสภา
ปี 2558   ประกาศนียบัตร สาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ณิชากร สี่หิรัญวงศ์

Nichakorn Seehirunwong, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ. ทเลทิพย์ จุฬพันธ์ทอง

Talaythip Chupuntong, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขารังสิวินิจฉัย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย

Napaporn Rujiramongkoichai, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พญ. ปวีณา วิเศษสุวรรณ

Paveena Visedsuwan, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2562 วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
ปี 2562 ประกาศนียบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

Punnima Srisakkawa, M.D.

รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2555   แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ปี  2553  วุฒิบัตร สาขารัสีวิทยาทั่วไป

พญ. พรชนิตว์ ตันติวุฒิกุล

PHONCHANIT TONTIVUTHIKUL, M.D.

รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา :

ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2562 วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2564 วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


พญ. พิชญ์สินี ชาวบางพรหม

PHITSINEE CHAOBANGPROM, M.D.

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี  2557  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2562  ประกาศนียบัตร สาขารังสีวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พญ. พิชญา ทองขาว

Pitchaya Thongkhao, M.D.

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ประจำศูนย์ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

LastUpdated: 13/12/2022 15:01