HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

  ค้นหาและนัดหมายแพทย์ | ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

พบข้อมูลทั้งหมด 4 ท่าน

นพ. ภัทร ชุติมานุกูล

Patthara Chutimanukul, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ววิโรฒ
2559  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. สรรพวีร์ ประสิทธิรัตน์

Sunpawee Prasittirat, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม

นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนวาณิชย์

Akarapong Treerattanawanit, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 2540
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 2546
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2550

พญ. กมลรัตน์ วัฒนะ

Kamolrach Watana, M.D.

อายุรศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม
ประวัติการศึกษา : ปี 2545  แพทยศาสตรบัณฑิตที่วิทยลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ปี 2551  วุฒิบัตรแพทยสภาอายุรแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์
ปี 2555  วุฒิบัตรแพทยสภาอายุรแพทย์โรคไตที่จุฬาลงกรณ์    

LastUpdated: 13/12/2022 15:01