HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

พญ. นฤมล กมลสวัสดิ์

Nurumon kamonsawat, M.D.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติการศึกษา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พญ. ฤทัย ศักดิ์ศิรินุกูล

Ruthai Saksirinukul, M.D.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)
ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติการศึกษา : 2539 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2545 เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LastUpdated: 13/12/2022 15:01