HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
 

นพ. พงศ์ภัค ผ่องผิว

Pongpak Phongphiew, M.D.

กุมารเวชศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. พงษ์พิริยะ ฟูประเสริฐ

Pongpiriya Phuprasert, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน

นพ. พชร กวีวัฒนถาวร

Pachara Kaweewattanataworn, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2563 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นพ. พรชัย ศรีสิทธิมงคล

Pornchai Srisittimongkol, M.D.

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์โรคหัวใจ,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวทิยาลัยมหิดล
ปี 2557 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ปี 2562 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

นพ. พรพล เหมะชยางกูร

PORNPOL HEMACHAYANGKOON, M.D.

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงบริการสุขภาพจิตชุมชน
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี  2553  แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

นพ. พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์

Pattanapong Wongkalasin, M.D.

ศัลยศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกศัลยกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2529  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2535  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ. พัลลภ ถิระวานิช

PAANLOP TIRAWANISH, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Surgery)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน,ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2563 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. พิชญ์พงศ์ พูลผล

Peachapong Poolpol, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. พิชญพงษ์ ยรรยงสถิตย์

Pitchayapong Yanyongsatit, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ. พีรพล ทรายสุวรรณ

Peerapol saisuwan, M.D.

ศัลยศาสตร์
ประจำศูนย์ : แผนกศัลยกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ. พุฒิวัชร ถิรโสตถินานนท์

Putthiwat Thirasotthinanon, M.D.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต  วชิรพยาบาล พ.ศ.2551
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล พ.ศ. 2563

นพ. ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

Pakkaphon Aiempaiboomphan, M.D.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

นพ. ภัทร ชุติมานุกูล

Patthara Chutimanukul, M.D.

อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์ไตเทียม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2553  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ววิโรฒ
2559  วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ภัทรพงศ์ ผลพิสิษฐ์

Pattarapong Ponpisit, M.D.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

พญ. พรทิพย์ พงษ์ประติยานนท์

Pornthip Pongpratiyanon, M.D.

เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : แผนกอายุรกรรม,ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 Gullas College of Medicine , University of the Visayas banila, Cebu, Phil
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

พญ. พรปวีณ์ วงศ์วัฒนะ

Pornpawee Wongwattana, M.D.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2565 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พญ. พัฒน์วิภา รักษ์เจริญ

Patwipa Rakchareon, M.D.

ศัลยศาสตร์
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยพระมุงกุลเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พญ. พัทธ์ธีรา สุริยลักษณ์

Patteera Suriyalaksh, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ. พิชญา ชีวะสุทโธ

PITCHAYA CHEVASUTHO, M.D.

เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. พิชญานิน ตุนาค

Pitchayanin Tunakh, M.D.

เวชปฎิบัติทั่วไป
ประจำศูนย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2564 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LastUpdated: 13/12/2022 15:01